Cieľom združenia je vytvorenie systému pre spätný odbor, oddelený zber, spracovanie odpadov recykláciou tak, aby spĺňal podmienky zhodnocovania odpadov na zariadeniach zriadených do kategórie recyklačného priemyslu tak, ako to ukladajú výrobcom a spracovateľom odpadov smernice a nariadenia rady EU a zákon SR č. 223/2001 o odpadoch, predpísané limity v hod nocovaní a dosahovanej miery využiteľnosti odpadov v spracujúcich zariadeniach a prevádzkach.

Stupeň využiteľnosti druhotných surovín a ich podiel na celkovej produkcii je zároveň významným meradlom priemyselnej, technickej a vedecko-výskumnej vyspelosti krajiny.

Recyklácia (znovu využívanie) odpadových látok odpadovej energie a tepla je v najširšom význame stratégia, s pomocou ktorej opätovným využívaním týchto surovín šetríme prírodné zdroje a obmedzujeme zaťaženie životného prostredia nežiaducimi zložkami.

Z prognózy budúceho vývoja priemyselnej výroby recyklačného priemyslu jednoznačne vyplýva, že uzavretý obeh látok medzi výrobou a spotrebou bude nevyhnutný.

 

Odpady totiž nepredstavujú nežiaduci zdroj znečistenia, ale pri ich efektívnom využití zhodnotení v recyklačnom priemysle majú veľký význam ako sekundárne priemyselné suroviny (kovy, papier, sklo, textil, plast, zdroj energie (výroba tepla a elektrickej energie ich spaľovaním alebo získavaním bioplynu).

Zameraním združenia recyklačného priemyslu je podporovať tretie subjekty vykonávajúcu činnosť na úseku životného prostredia odpadového hospodárstva, hlavne ako mobilizačný faktor pre implementovanie nových komodít v oblasti zhodnocovania odpadov, posudzovania vyspelosti recyklačných technológií, miery automatizácie z pohľadu komplexnosti racionalizácie a systémovosti procesov.

Hlavným cieľom podnikateľských subjektov združenia v recyklačnom priemysle je pomocou jestvujúcich technológii (spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadení, starých vozidiel a výroba hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materialov), zabezpečiť mieru zhodnocovania - využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EU.

RUREP - Republiková Únia Recyklačného Priemyslu
Počet návštevníkov:  
© RUREP 2015