Republiková Únia Recyklačného Priemyslu, skrátene „RÚReP“ so sídlom Robotnícka ulica č. 10, 974 01 Banská Bystrica „je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená záujmová organizácia združujúca právnické osoby podnikajúce v oblasti zhodnocovania odpadov recykláciou“.

Členmi združenia sú podnikateľské subjekty združené v recyklačnom priemysle, ktoré pomocou jestvujúcich technológií (spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadenia, starých vozidiel a výrobe hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materialov), zabezpečia mieru zhodnocovania- využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EÚ.


ČLENOVIA RÚREP:

 • ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
  Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
  konateľ Ing. Jozef Vašina
 • MACH TRADE, s.r.o.
  Niklová ul., 926 01 Sereď
  konateľ Ing. Štefan Machalík
 • General Plastic, s.r.o.
  Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
  konateľ p. Ján Šofranko
 • VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
  konateľ Ing. Gregor Gábel
 • SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o.
  Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
  konateľ Slavomír Petro
 • CONFAL, a.s.
  Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
  predseda predstavenstva p. Branislav Petro
 • DETOX, s.r.o.
  Zvolenská cesta 139, 974 01 Banská Bystrica
  konateľ Ing. Ján Lehocký
 • KURUC-COMPANY spol. s r.o.
  Veľké Lovce č. 393, PSČ: 941 42
  konateľ František Kurucz

 

Stanovy RÚReP-u v článku 14. určujú sekcie pre recykláciu nebezpečných a ostatných odpadov a to:

 • sekcia opotrebovaných batérií akumulátorov
 • sekcia opotrebovaných pneumatík
 • sekcia elektrozariadení a žiariviek
 • sekcia starých vozidiel a druhotných odpadov
 • sekcia opotrebovaných olejov
 • sekcia oceľových odpadov
 • sekcia hliníkových a neželezných odpadov
 • sekcia skla
 • sekcia plastov
 • sekcia papiera
 • sekcia viacvrstvových kombinovaných materiálov


Štatutári združenia oprávnení konať:

 • Ing. Ján Zvonček
  prezident
 • Ing. Štefan Machalík
  viceprezident
 • Mgr. Igor Sidor
  viceprezident
 • Ing. PhDr. Peter Muránsky
  výkonný sekretár

RUREP - Republiková Únia Recyklačného Priemyslu
Počet návštevníkov:  
© RUREP 2015